Bistål

Murverksarmering som utgörs av två längsgående parallella stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende. Placeras i murverkets liggfogar.

Se exempel i huskonstruktion

Renoveringsarmering

Joma tillverkar också renoveringsarmering som är särskilt lämplig vid utbyte av rostande armeringsjärn i befintliga murverk.

När skador börja synas på fasaden på grund av armeringskorrosion är det hög tid att sätta in åtgärder för att inte skadeförloppet ska gå för långt med risk för ras och personskador som följd.

ÅTGÄRDER

  • Bedöm murverkets konstruktion och kondition, omfattning av befintlig armering och förekomsten av sprickor och skador. • Bestäm mängden erforderlig armering.
  • Säkra arbetsmiljön så att risk för ras elimineras. Se till att skalmuren har tillräcklig förankring mot bakomliggande konstruktion. Vid behov ska tilläggskramling utföras.
  • Avlägsna all armering som inte är rostskyddad, även om den inte visar tecken på pågående korrosion.
  • Armera de liggfogar som erfordrar armering med Jomas rostfria renoveringsarmering.
  • Ersätt skadade tegelstenar
  • Återställ skadade fogar
  • Välj ersättningsmaterial med omsorg så att fasaden inte förfulas eller förvanskas.

Vid utbyte av korroderande armering friläggs en sträcka av liggfogen i taget. Endast korta längder bör friläggas.

Försök bevara den inre delen av fogen, den del som ligger bakom det inre armeringsjärnet, för att minska risken att fogrester faller ner och täpper igen fingerspalten bakom skalmuren.

Placera renoveringsarmering i den rensade fogen och återfoga med ett löst bruk av samma kulör och sammansättning som ursprunglig fog. Packa noga så att hela utrymmet fylls med bruk. Inga luftfickor får förekomma i fogen.

Om armering krävs på längre längd än vad som kan rensas åt gången, fyller man fogen till 60% längd. Låt bruket härda och fortsätt sedan med nästa del av fogen.

Vid armeringsbyte över öppningar och i murpelare måste en konstruktiv dimensioneringskontroll genomföras innan utbyte påbörjas för att säkerställa att murverket klarar att överbrygga den öppning som uppstår. Alternativt kan valvform eller stöttor användas. Vid tveksamheter kontaktas konstruktör.

Princip för montage av renoveringsarmering.

Material

Rostfritt stål, EN 1.4301